Tipinės buhalterinės apskaitos sutarties pavyzdys

October 12th, 2009 by admin Leave a reply »

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. _______

Palanga 2009 m. __________

Uždaroji akcinė bendrovė “Konginas” (toliau vadinama Vykdytoju), atstovaujama direktoriaus Gintaro Kondroto ir __________________________ atstovaujama direktoriaus ___________________, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir (toliau vadinama Užsakovu), pasirašėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas šia sutartimi užsako, o Vykdytojas įsipareigoja vesti Užsakovo 2006 ir vėlesnių finansinių metų buhalterinės apskaitos pirminių dokumentų registrus, tvarkyti buhalterinę apskaitą prisilaikant Lietuvos Respublikos Buhalterinės Apskaitos Įstatymo ir kitų galiojančių normatyvinių aktų reikalavimų, teikti konsultacijas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

2. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

2.1. Vykdytojas atlieka šiuos darbus:

2.1.1. Tvarko pirkimų ir pardavimų buhalterinę apskaitą, veda buhalterinės apskaitos registrus;

2.1.2. Tvarko pinigų gavimo ir mokėjimo buhalterinę apskaitą, veda buhalterinės apskaitos registrus.

2.1.3. Vykdo bankines operacijas ir atstovauja ___________bankuose, bei kitose kredito įstaigose.

2.1.4. Veda ilgalaikio turto apskaitą.

2.1.5. Veda atsiskaitytinų asmenų apskaitą.

2.1.6. Veda kuro apskaitą.

2.1.7. Veda atlyginimų apskaitą.

2.1.8. Atlieka mokesčių paskaičiavimus.

2.1.9. Pildo ir pateikia užsakovui Sodros formas, ataskaitas mokesčių inspekcijai, statistines formas pagal nustatytus šių institucijų terminus, bei atstovauja _____________ šiose institucijose.

2.1.10. Sudaro ir pateikia metinės atskaitomybės ataskaitas užsakovui, VĮ „Registrų centras“, bei VMI.

2.1.11. Veda pirkimo ir pardavimo PVM sąskaitų – faktūrų registrą, vadovaujantis galiojančiomis VMI nuostatomis.

2.2. Vykdytojas turi teisę:

2.2.1. Gauti iš Užsakovo buhalterinės apskaitos tvarkymui ir vedimui atlikti visus reikiamus dokumentus.

2.2.2. Reikalauti iš Užsakovo, kad būtų atlikti kontroliniai matavimai, materialinių vertybių inventorizacija ir kitaip tikrinamas Užsakovo turtas, taip pat atliekami kiti būtini veiksmai.

2.3. Užsakovas privalo:

2.3.1. Iki sekančio mėn. 05 d. pateikti Vykdytojui visus reikiamus buhalterinės apskaitos dokumentus bei informaciją einamojo mėnesio buhalterinės apskaitos tvarkymui atlikti.

2.3.2. Vykdytojo pavedimu atlikti kontrolinius matavimus materialiniu vertybių inventorizacijas bei kitus Užsakovo turto tikrinimus, kurie būtini teisingam finansinių rezultatų vedimui.

3. MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Už sutarties 1 straipsnyje numatytus darbus Užsakovas įsipareigoja kiekvieną mėnesį sumokėti ________ (_____________ ) litų, neskaitant PVM mokesčio. Darbų atlikimas fiksuojamas pasirašant PVM sąskaitą – faktūrą, kuri apmokama per 5 darbo dienas po jos išrašymo datos.

3.2. Jeigu Užsakovas nesumoka šios Sutarties 3.1 p. numatytomis sąlygomis nustatytos sumos, Vykdytojas turi teisę pareikalauti mokėti delspinigius – 0.1 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

3.3. Kintant Užsakovo pardavimų apimčiai, o tuo pačiu keičiantis ir buhalterinės apskaitos darbų apimčiai, sutarties 3.1. punkte numatyta paslaugų kaina turi būti tikslinama šalių susitarimu. Nepavykus susitarti dėl paslaugų kainos patikslinimo, sutartis gali būti nutraukiama, įspėjus kitą šalį prieš 30 ( trisdešimt) dienų.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas atsako už pirminių apskaitos dokumentų pateikimo pilnumą, teisingumą ir savalaikį pateikimą Vykdytojui.

4.2. Vykdytojas atsako už finansinės atskaitomybės atitikimą bendriems apskaitos principams ir galiojantiems norminiams aktams. Jei finansinės atskaitomybės nukrypimus nuo minėtų principų ir norminių aktų įtakojo nesavalaikis pirminiu dokumentų pateikimas, arba jų nepateikimas, Vykdytojas už tokius nukrypimus neatsako.

4.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

5. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS, NUTRAUKIMO IR PAKEITIMO TVARKA

5.1.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėnesiu, o taip pat laikoma pratęsta sekančiam laikotarpiui, kuriu kiekvienas lygus 12 mėnesių, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus terminui, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų.

5.3. Sutartį nutraukus kitaip negu pagal 5.2 punktą, ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Užsakovas privalo mokėti Vykdytojui už faktiškai atliktą darbą pagal išrašytą Sąskaitą- Faktūrą šios Sutarties 3.1 p. numatyta tvarka.

5.4. Ši sutartis gali būti pakeista tik raštišku abiejų šalių sutarimu.

6. ŠALIŲ BUVEINIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOSUžklausa apie paslaugas